Regulamin

REGULAMIN Sklepu internetowego www.gorko.com.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG
 4. PRAWDO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy prowadzony pod adresem www.dorabianiekluczy.olsztyn.pl jest przez Grzegorza Górko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U "AGD" GRZEGORZ GÓRKO wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: PLAC KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, nr 7 klatka17 lokal 34A 10-514 Olsztyn, NIP: 7392596728, REGON: 519585119, adres poczty elektronicznej: manhattan@gorko.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 691 768 919

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.gorko.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy.

1.3.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub posiadająca w nim Konto.

1.3.4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klientów, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Usługodawcą wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Usługodawcą.

1.3.8. USŁUGA - dostępna w Sklepie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem, a Usługodawcą wykonana zgodnie z Zamówieniem Klienta na podstawie ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Usługodawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY – System przeznaczony do obsługi zamówień zgłaszanych Usługodawcy przez Klientów, będących przedmiotem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

1.3.11. USŁUGODAWCA – Grzegorz Górko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U "AGD" GRZEGORZ GÓRKO wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: PLAC KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, nr 7klatka 17 lokal 34a, 10-514 Olsztyn, NIP: 7392596728, REGON: 519585119, adres poczty elektronicznej: manhattan@gorko.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 691 768 919,

1.3.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W Sklepie internetowym

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po przeprowadzeniu procesu rejestracji Klienta, do którego wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres lub siedziba (w przypadku firmy), numer telefonu kontaktowego, w przypadku firm numer NIP. Konto zawiera informacje o kliencie oraz historię transakcji klienta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Formularz Zamówienia –  korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i wyborze Produktów lub Usług oraz po kliknięciu na stronie Koszyk / Zamówienie po wypełnieniu Formularza przycisku „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących realizacji zamówienia: imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy Klienta, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firm numer NIP, Produkt / Usługa, ilość Produktów / Usług, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.3. Newsletter –  korzystanie z Newslettera rozpoczyna się z momentem podania przez Klienta w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie Internetowym swojego adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości oraz wyrażeniu zgody na odbiór informacji marketingowych. Następnie, na podany adres e-mail, Usługodawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Klienta woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy. 

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.

2.2.1. Usługa Konta w Sklepie Internetowym świadczona jest do czasu złożenia przez Klienta oświadczenia o woli usunięcia konta Klienta w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.2.3. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

2.2.4. Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, w sposób opisany w pkt. 2.2.3. lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa (poprawnie obsługująca HTML 5, CSS3 oraz JavaScript): Mozilla Firefox w wersji 35.0 i wyższej lub Edge w wersji 86.0.622.68 i wyższej, Opera w wersji 27.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 40.0 i wyższej, Safari w wersji 8.1 i wyższej, Opera Mini w wersji 8.0 i wyższej, Android Browser w wersji 37.0 i wyższej, Chrome for Android w wersji 40.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800.

2.4. Klienci zobowiązani są do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz jedynie w celu realizacji umowy.

2.5. Klienci zobowiązani są do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Klienci zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

2.7. Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY Lub świadczenia usług

3.1. Usługodawca za pośrednictwem sklepu internetowego świadczy Usługobiorcy usługi: dorabiania kluczy i pilotów; naprawy kluczy, pilotów, zamków; awaryjnego otwierania i usługi ślusarskie; naprawy stacyjek elektronicznych oraz rygli blokady kierownicy. 

3.2. Usługodawca za pośrednictwem sklepu internetowego dokonuje sprzedaży zabezpieczeń w szczególności: zamków, kłódek, wkładek, klamek, systemów zabezpieczeń. 

3.3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.4. Cena Produktu lub Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła, dotyczy jednej sztuki produktu lub usługi. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

3.5. Ceny Produktów lub Usług uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów lub Usług po złożeniu Zamówienia.

3.6. Z chwilą złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy Sprzedaży lub umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.

3.6.1. W celu zawarcia umowy Sprzedaży lub  umowy o Świadczenie Usług niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta wyborem pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz odznaczeniem wymaganego pola o treści „wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość”.

3.6.2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem przez niego złożonym. Jednocześnie Usługodawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz odrębnej wiadomości potwierdzającej przyjęcie płatności. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższych wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży lub Umowa o Świadczenie Usług między Klientem, a Usługodawcą.

3.7. Usługodawca zastrzega, że w przypadku usług polegających na naprawie i konserwacji w celu realizacji prawidłowej realizacji usługi istnieje możliwość powstania konieczności wykonania dodatkowo odpłatnych czynności nieobjętych zakresem usługi.

3.7.1. Usługodawca zobowiązuje się poinformować klienta o kosztach dodatkowych czynności i uzależnić wykonanie usługi od wyraźnego potwierdzenia przez Klienta zgody na wykonanie przez Usługodawcę usług dodatkowych w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych.

3.8.  Klient jest odpowiedzialny względem Usługodawcy z tytułu zapłaty ceny za zamówione Produkty niezależnie od prawidłowości złożonego Zamówienia. 

4. Prawo odstąpienia od umowy

4.1. Klient będący konsumentem może odstąpić od złożonego zamówienia i umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie produktu (w przypadku umowy sprzedaży Produktów) lub dnia złożenia zamówienia (w przypadku umowy o świadczenie usług) bez podawania przyczyny, poza przypadkami wskazanymi w pkt. 4.2.

4.1.1. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.gorko.com.pl//app/gfx/formularze/Gorko_formularz_odstapienia_od_umowy.pdf lub www.gorko.com.pl//app/gfx/formularze/Gorko_formularz_odstapienia_od_umowy.docx jak również w formie pisemnej lub mailowej na adres Usługodawcy.

4.1.2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt bez wad, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres Usługodawcy.

4.1.3. Zwrotu Produktu można dokonać przez nadanie przesyłki z produktem na adres Usługodawcy.

4.1.4. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.2. Konsument traci prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia i umowy, jeżeli:
- zamówiony Produkt lub usługa zostały już wykonane przez Usługodawcę,
- przedmiotem świadczenia Usług jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np dostosowanie klucza do zamka lub stacyjki samochodowej,
- przedmiotem świadczenia usług są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, np zamontowany zamek w drzwiach klienta,
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, np  wykonanie zamówienia usługi naprawy zamka. 

4.3. Usługodawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 

4.4. Jeżeli Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4.4.1. Kwota zapłaty obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1. Usługodawca przewiduje możliwość płatności za realizację zamówienia poprzez serwis Przelewy24 w formie e-przelewu oraz płatności blik z wyłączeniem kart płatniczych.

5.2. Wszelkie płatności z tytułu zamówień realizowane są w formie przedpłaty po złożeniu zamówienia. 

5.3. Dokonanie płatności jest warunkiem realizacji zamówienia. 

5.4. Usługodawca wystawi potwierdzenie płatności zgodne z wyborem klienta (Faktura VAT lub paragon fiskalny). Usługodawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. 

5.5. Zawierając umowę z Usługodawcą i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (dz. U. Z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). 

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.2. Dostawa lub odbiór Produktu odbywa się przesyłką kurierską. 

6.3. Koszty dostawy określone są indywidualnie dla każdego Produkty lub Usługi. 

6.4. Przy każdym produkcie lub usłudze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia.

6.4.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu Internetowego do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty lub usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych elementów zamówienia. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie produktów i usług o najdłuższym czasie realizacji.

6.4.2. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta lub po kontakcie bezpośrednim z Usługodawcą. 

6.5. Usługodawca w przypadku usług naprawy i konserwacji Produktów dostarczonych przez Klienta za pośrednictwem kuriera wezwanego na koszt Usługodawcy, obciąży Klienta kosztami usługi kurierskiej, jeżeli wykonanie przez niego usługi naprawy i konserwacji okaże się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wedle niniejszego regulaminu ulega rozwiązaniu:
- z chwilą zakończenia procesu realizacji zlecenia, w zakresie usługi Formularza Zamówienia,
- z chwilą złożenia przez Klienta w dowolnej formie oświadczenia o usunięciu Konta Klienta w zakresie usługi Konta Klienta.
- z chwilą skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z usługi elektronicznej lub wysłania wiadomości z żądaniem wypisania z usługi, w zakresie usługi Newsletter.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Usługodawca zobowiązany jest do wydania produktu i usług bez wad.

8.2.1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

8.2.2. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

8.3. W przypadku stwierdzenia wady produktu lub usługi i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu lub wykonania usługi, w terminie nie późniejszym niż 1 (jeden) rok od wykrycia wady.

8.3.1. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument w przypadku:

- wad Produktu może żądać:

 1. naprawy produktu,
 2. wymiany produktu na wolny od wad,
 3. obniżenia ceny produktu,
 4. odstąpienia od umowy sprzedaży.

- wad Usługi może żądać:

 1. naprawy wad lub ich usunięcia,
 2. odstąpienia od umowy o świadczenie usług.

8.3.2. W przypadku stwierdzenia wad produktu lub usługi Klient powinien złożyć pisemne zgłoszenie reklamacyjne zawierające opis przyczyny reklamacji, na adres e-mail: sklep@gorko.com.pl. lub adres siedziby Usługodawcy.

8.3.3. W przypadku wad Produktu Klient ma obowiązek dokonać zwrotu Produktu na adres siedziby Usługodawcy. Zwrotu Produktu można dokonać  poprzez nadanie przesyłki na adres Usługodawcy lub dokonać zwrotu osobiście. 

8.3.4. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8.3.5. Usługodawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

8.4. Usługodawca zastrzega, że w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczeń z tytułu rękojmi w zakresie usług polegających na naprawie i konserwacji dostarczonych mu przez Klientów produktów i urządzeń lub polegających na dostosowaniu produktów i urządzeń do potrzeb klienta  nie odpowiada on za wady:

- niezwiązane z zakresem usługi wykonywanej przez Usługodawcę,

- istniejące uprzednio w urządzeniu lub produkcie dostarczonym przez klienta, o ile usunięcie tych wad nie mieściło się w zakresie wykonanej usługi,

- związane z niewłaściwym użytkowaniem  urządzenia lub produktu po wykonaniu usługi,

- wynikające ze złego stanu technicznego lub zużycia urządzenia lub produktu dostarczonego przez Klienta. 

8.5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać pisemnie na adres e-mail: sklep@gorko.com.pl.

8.5.1. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.). 

9.2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów, zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. został prawidłowo powiadomiony o zmianach przed zawarciem umowy.

9.4. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:
- zmiany danych Usługodawcy, (np.: nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych),
- potrzeby usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
- konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Usługodawcę,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym wprowadzenia nowych usług, rozbudowy lub zmiany funkcjonalności,
- zmiany warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
- poprawy obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom. 

9.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2020r.

Adres punktu obsługi klienta usługodawcy:

C.H. Manhattan
Plac Pułaskiego 7 klatka 17 lokal 34A , 10-514 Olsztyn
tel. 691 768 919. e-mail: manhattan@gorko.com.pl