Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grzegorz Górko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU AGD GRZEGORZ GÓRKO wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: PLAC KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, nr 7, lok. 8, 10-514 Olsztyn, NIP: 7392596728, REGON: 519585119, adres poczty elektronicznej: kontakt@gorko.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 691 768 919, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego Administratora, jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tzn. odbywa się na podstawie art. 6 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)].
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi dostarczenia oprogramowania do wystawienia rachunków imiennych lub faktur oraz dokonania rozliczeń należności podatkowych przez Administratora.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest Realizacja i rozliczenie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawartych z Administratorem, a także świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.gorko.com.pl
 5. Mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji rachunkowej sporządzonej w związku z rozliczeniem należności podatkowych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.
 9. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem i jej rozliczenia. Są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewystawienie rachunku imiennego lub faktury.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie realizacji obsługi płatności.
 11. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora, mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności: na stronie internetowej www.gorko.com.pl